คาราคาเนะโทริอิ (Karakane Torii) ประตูทองแดงจีน

ซุ้มประตู “โทริอิ” นี้สร้างจากทองแดงในปี ค.ศ. 1799 จากความเชื่อและสถาปัตยกรรมของนิกายชินโต “โทริอิ” คือซุ้มประตูที่แสดงถึงเขตแดนกั้นระหว่างดินแดนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับโลกมนุษย์ เรียกได้ว่าเป็นประตูสู่เขตแดนอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเทพเจ้านั่นเอง กรอบตรงกลางด้านบนของ “โทริอิ” มีตัวอักษรอ่านว่า “นิกโกฟูตาระซัง” และสลักรูปวงกลมเป็นตราประจำศาลเจ้าที่เรียกว่ามิตสึโดโมเอะ

ที่ส่วนล่างของเสามีลวดลายของดอกบัว เรามักจะเห็นภาพวาดของพระโพธิสัตว์คันนง (เจ้าแม่กวนอิม) ของศาสนาพุทธซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตาประทับอยู่บนดอกบัว แต่ลวดลายดอกบัวนั้นไม่ค่อยพบเห็นได้ในศาลเจ้าของชินโต สิ่งที่ปรากฎให้เห็นนี้เป็นการแสดงถึงประวัติศาสตร์การหลอมรวมของพุทธศาสนากับลัทธิชินโตซึ่งเป็นความเชื่อดั้งเดิมของญี่ปุ่นจนถึงสมัยเมจิ (ค.ศ. 1868 - 1912)