ศาลเจ้าทาคิโนะโอะ (Takinoo Shrine)

เชื่อกันว่าศาลเจ้าทาคิโนะโอะก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 820 โดยพระอาจารย์คูไคหรือเป็นที่รู้จักกันในอีกนามว่าโคโบไดชิ (ค.ศ. 774 - 835) ท่านเป็นพระสงฆ์ผู้ก่อตั้งวัดอันมีชื่อเสียงบนภูเขาโคยะในจังหวัดวากายามะ แต่เหล่าสิ่งก่อสร้างที่เห็นในปัจจุบันนี้เป็นศาลเจ้าที่ได้ถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1645

ทาโกริฮิเมะโนะมิโคะโตะที่ประดิษฐานอยู่ที่นี่เป็นหนึ่งในสามของเทพเจ้าของศาลเจ้านิกโกฟูตาระซัง ด้านหลังของศาลเจ้าเป็นที่ที่มีตำนานกล่าวว่าเป็นสถานที่ที่เทพีลงมาสู่โลก ปัจจุบันมีต้นสนญี่ปุ่นศักดิ์สิทธิ์ขนาดใหญ่ 3 ต้นอยู่ตรงนั้น

ในบริเวณศาลเจ้าทาคิโนะโอะนั้นมีจุดที่น่าสนใจอยู่หลากหลาย เช่น ซุ้มประตูทดสอบดวงชะตา (อุนดาเมชิโนะโทริอิ) ต้นไผ่ซึ่งเชื่อกันว่าจะให้โชคด้านคู่ครองและการแต่งงาน (เอ็มมุซุบิโนะซาซะ) น้ำพุที่เคยนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเหล้าสาเกแสนอร่อย (สาเกโนะอิซุมิ) และหินที่ให้พรในเรื่องการมีบุตรและการคลอดอย่างปลอดภัย (โคะดาเนะอิชิ)