ศาลเจ้านิกโกฟูตาระซัง (Nikko Futarasan Shrine)

ศาลเจ้าหลัก

ศาลเจ้านิกโกฟูตาระซังเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นแห่งหนึ่ง มีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ย้อนไปถึงศตวรรษที่ 8 ประกอบด้วยสามส่วนคือศาลเจ้าหลักฮนชะ ศาลเจ้ากลางชูกูชิ และศาลเจ้าในโอคุโนะมิยะ

ภูเขานันไตและภูเขาต่างๆ ที่อยู่โดยรอบนิกโกนั้นเป็นที่รู้จักกันดีตั้งแต่ในสมัยโบราณว่าเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาชินโต ศาลเจ้าขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บนยอดเขานันไตถูกสร้างขึ้นช่วงปลายศตวรรษที่ 8 โดยนักบวชโชโด โชนิน (ค.ศ. 735-817) ซึ่งก็คือศาลเจ้าโอคุโนะมิยะในปัจจุบัน หลังจากนั้นชูกูชิก็ถูกสร้างขึ้นที่บริเวณเชิงเขานันไต ส่วนฮนชะถูกสร้างขึ้นใกล้แหล่งอาศัยของผู้คน

ศาลเจ้านี้เป็นศาลเจ้าที่อยู่ในสถานะสูงสุดของแคว้นชิโมะสึเคะโนะคุนิ (ชื่อเก่าของบริเวณจังหวัดโทจิงิ) ตั้งแต่สมัยโบราณ ไม่เพียงแต่คนท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังมีทั้งซามูไรและผู้มีอำนาจที่เดินทางมาสักการะด้วยเช่นกัน

ที่ห้องโถงหลักเป็นที่สถิตของเทพเจ้าทั้งสามของชินโตคือ เทพโอนามุจิโนะมิโคโตะ เทพทาโกริฮิเมะโนะมิโคโตะ และเทพอาจิซุกิทากาฮิโกเนะโนะมิโคโตะ ว่ากันว่าเทพเหล่านี้เป็นอวตารแห่งภูเขาทั้งสามของนิกโกซึ่งก็คือ ภูเขานันไต ภูเขาเนียวโฮ และภูเขาทาโร่

ไฮเด็น (Haiden) อาคารสำหรับสักการะ

ไฮเด็น คือสถานที่สำหรับไหว้สักการะเทพเจ้าและใช้เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลด้วย ตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง ตกแต่งอย่างเรียบๆ ด้วยสีแดงและสีดำ รูปปั้นนักรบเชื่อว่ามีไว้เพื่อคุ้มกันเทพเจ้า และมีภาพของกวางซึ่งถือเป็นผู้ถือสารของเทพ อาคารนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1619 ด้วยการบริจาคของฮิเดทาดะ (ค.ศ. 1579-1632) โชกุนคนที่ 2 แห่งตระกูลโทกุกาวะ

ฮนเด็น (Honden) อาคารหลัก

ฮนเด็น หรือศาลเจ้าหลักนั้นเชื่อมต่อกับไฮเด็น (อาคารสำหรับสักการะ) ด้วยระเบียง ที่นี่เป็นที่สถิตของเทพเจ้าทั้งสามแห่งนิกโกฟูตาระซังคือ เทพโอนามุจิโนะมิโคโตะเทพทาโกริฮิเมะโนะมิโคโตะ และเทพอาจิซุกิทากาฮิโกเนะโนะมิโคโตะ ศาลเจ้าหลักนี้ได้รับบริจาคจากโทกุกาวะ ฮิเดทาดะ โชกุนคนที่ 2 แห่งตระกูลโทกุกาวะซึ่งปกครองญี่ปุ่นในช่วง ค.ศ. 1603 - 1867