ศาลเจ้านิกโก ฟุตาระซัง จูกูชิ

ศาลเจ้าจูกูชิเป็นส่วนหนึ่งของศาลเจ้านิกโกฟุตาระซัง แต่เดิม ศาลเจ้าฟุตาระซังถูกสร้างขึ้นบริเวณยอดเขานันไตโดยพระธุดงค์นามว่า โชโด โชนิน (ค.ศ. 735-817) ในปีค.ศ. 782 ภูเขานันไตมีชื่อเดิมว่าภูเขาฟุตาระ ซึ่งอ่านออกเสียงได้อีกอย่างว่า “นิโก” และค่อยๆ เพี้ยนมาเป็น “นิกโก” จนกลายมาเป็นชื่อเรียกบริเวณนิกโกในปัจจุบัน ศาลเจ้าฟุตาระซังครอบคลุมพื้นที่ 3,400 เฮกตาร์ในเมืองนิกโก ภายในประกอบด้วยศาลเจ้าจูกูชิซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลสาบจูเซ็นจิ, ศาลเจ้าขนาดเล็กบนยอดเขานันไต, น้ำตกเคกอน, เส้นทางสายอิโรฮะ และเทือกเขาภายในอุทยานแห่งชาตินิกโก
เจ้าแม่กวนอิมทาจิกิ (ไม้แกะสลัก) ในวัดจูเซ็นจิปัจจุบันเคยประดิษฐานอยู่ที่จูกูชิมาก่อน แต่ถูกย้ายข้ามฝั่งทะเลสาบไปหลังเกิดเหตุการณ์ดินถล่มในปีค.ศ. 1902

สิ่งน่าสนใจภายในศาลเจ้าจูกูชิ

วิหารคากุระ (คากุระเด็ง)
นักบวชหญิงจะแสดงคากุระหรือระบำศักดิ์สิทธิ์ทุกวันเพื่อบวงสรวงเทพนามว่า โอนะมุจิ โนะ มิโกโตะ ตามความเชื่อในศาสนาชินโต เทพองค์นี้มีอีกชื่อหนึ่งว่า “โอคุนิซามะ” ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเทพเจ้าแห่งโชคดีที่ชาวญี่ปุ่นคุ้นเคย

วิหารสักการะและวิหารหลัก
สถาปัตยกรรมทั้งสองหลังสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1701 และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมแห่งชาติ วิหารหลักเป็นที่ประดิษฐานของเทพประจำศาลเจ้าฟุตาระซัง ในขณะที่วิหารสักการะใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

เทพเจ้าทั้งเจ็ด
นอกจากเทพ โอนะมุจิ โนะ มิโกโตะ (โอคุนิซามะ) ซึ่งเป็นเทพองค์หลักของศาลเจ้าจูกูชิแล้ว ภายในศาลเจ้ายังเป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าทั้งเจ็ดด้วย

ทางขึ้นเขานันไต
เส้นทางสู่ยอดเขานันไตเริ่มต้นจากบริเวณด้านหน้าวิหารหลัก ระยะทางประมาณ 6 กม. และเปิดให้ใช้งานระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 11 พฤศจิกายนของทุกปี

พิพิธภัณฑ์ศาลเจ้าฟุตาระซัง
พิพิธภัณฑ์ศาลเจ้าฟุตาระซังเก็บรวบรวมดาบเอาไว้มากมาย รวมทั้งดาบซามูไรที่ยาวที่สุดในประเทศญี่ปุ่นชื่อ “เนเนกิริมารุ (ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมแห่งชาติ)” นอกจากนี้ ยังจัดแสดง มิโคชิ หรือเกี้ยวสำหรับแห่ในงานเทศกาลซึ่งมีอายุเก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 และวัตถุดิบต่างๆ ที่ขุดพบจากยอดเขานันไต (ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมแห่งชาติ)

ศาลเจ้าจูกูชิอินาริ
ภายในเขตศาลเจ้าจูกูชิเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าอินาริ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของเทพ อุคะโนะมิทามะ โนะ คามิ เทพแห่งการเพาะปลูก และเชื่อกันว่าเทพองค์เดียวกันนี้ช่วยให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจด้วย